กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน


รายงานคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศอาเซียน
asean map
Brunei iconประเทศบรูไนฯ มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ค.ศ. 2007 (Computer Misuse Act 2007) ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วไม่แตกต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก แต่ตามกฎหมายดังกล่าวของบรูไนฯนั้นให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมบุคคลใดที่มีเหตุอันควรว่าน่าจะกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ
Indonesia iconประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่จะใช้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2008 (Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Transaction and Information: ITE Law) เป็นเครี่องมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและการถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกับของไทย เช่น การให้คำนิยามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การแทรกแซงและขัดขวางการทำงานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ เป็นต้น กฎหมายไซเบอร์บางฉบับของประเทศอินโดนีเซียยังให้ความคุ้มครองเรื่องสื่อลามกเด็กและการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียมีแผนที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (EU Convention on Cybercrime)เพื่อให้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์
Cambodia iconประเทศกัมพูชายังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้คือข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนมบนอินเทอร์เน็ต แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชากำลังร่างกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime Law) ซึ่งฐานความผิดตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยหลักจะคล้ายคลึงกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ของประเทศไทย เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การจารกรรมข้อมูล การทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีบางมาตราที่แตกต่างไปจากพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ของไทยบ้าง เช่น บทบัญญัติเรื่องสื่อลามกของเด็กและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
Lao iconรัฐบาลลาวมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆในการดูแลและจัดการการพัฒนาและการใช้ ICT เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอาญา รวมไปถึงการก่อตั้ง LaoCERT (Lao Computer Emergency Response Team) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ประเทศลาวยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์แต่มีแผนที่จะร่างในเร็ววันนี้
Mynmar iconประเทศเมียนมาร์นั้น ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และยังไม่มีการกำหนดว่าจะมีการร่าง การเห็นชอบ และการบังคับใช้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม ประเทศเมียนมาร์ใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2004 (The Electronic Transactions Law of 2004) โดยมีกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติเป็นต้นแบบ นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังมีกฎหมายพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1996 (Computer Science Development Law 1996) ที่มุ่งพัฒนาและเผยแพร่ศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย
Malaysia iconประเทศมาเลเซียมีกฎหมายว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1997 (Computer Crimes Act 1997) ฐานความผิดต่างๆจะปรากฏอยู่ในหมวดที่ 2 ของกฎหมายดังกล่าวและจะคล้ายกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย รวมไปถึงการให้นิยามคำต่างๆด้วย บางมาตราจะแตกต่างไปจากกฎหมายของไทยบ้าง เช่น การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาเพื่อกระทำความผิดอื่นหรือสนับสนุนการกระทำความผิดอื่น จะต้องระวางโทษหนักขึ้น และมีข้อสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายนี้ว่า ผู้ใดที่มีหรือครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้มีหรือครอบครอง ให้ถือว่าผู้นั้นได้ข้อมูลดังกล่าวมาโดยมิชอบ ส่วนการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศมาเลเซียนั้นมีสถิติไม่สูงมากนัก
Philippines iconประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 (Cybercrime Prevention Act of 2012) ฐานความผิดตามกฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์จะไม่ต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก ส่วนความแตกต่างก็มีบางประการ เช่น การได้มาซึ่งโดเมนเนมโดยไม่มีสิทธิหรือโดยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 ของประเทศฟิลิปปินส์ แต่ไม่มีบัญญัติในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยให้เป็นความผิด นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์ยังกำหนดให้การหมิ่นประมาทที่ทำในระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดต่างหากจากประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งต่างจากของประเทศไทยที่เป็นการตีความจากมาตรา 14 (1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
Singapore iconประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่มิชอบและความมั่นคงไซเบอร์ ค.ศ. 1993 (Computer Misuse and Cybersecurity Act of 1993) โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คือการป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาตและเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ฐานความผิดโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย เช่น การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่โทษทางอาญาตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ของสิงคโปร์นั้นจะรุนแรงกว่าของไทย เช่น ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนั้นระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (260,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ ในขณะที่โทษที่ระวางไว้สำหรับความผิดฐานดังกล่าวตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยคือ จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้ ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายแก้ไขกรอบกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ตเนชั่นและเพื่อกระตุ้นและคุ้มครองการทำธุรกิจ SME
Thailand icon- การเข้าถึงโดยมิชอบ (ม.5)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (ม.9)
- การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (ม.14)
- ความรับผิดของผู้ให้บริการ (ISP) (ม.15)
- การตัดต่อภาพบุคคลอันอาจทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง (ม.16)


www icon   Reference link.
Vietnam iconตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ เช่น กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายว่าด้วยการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประเทศเวียดนามได้เห็นชอบกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลไซเบอร์ (Law on Cyber-Information Security: LCIS) และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 นี้ กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรคมนาคมหรือทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการค้า และการป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นๆ
ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.mdes.go.th
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei iconประเทศบรูไนฯ มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ค.ศ. 2007 (Computer Misuse Act 2007) ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วไม่แตกต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก แต่ตามกฎหมายดังกล่าวของบรูไนฯนั้นให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมบุคคลใดที่มีเหตุอันควรว่าน่าจะกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia iconประเทศกัมพูชายังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้คือข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนมบนอินเทอร์เน็ต แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชากำลังร่างกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime Law) ซึ่งฐานความผิดตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยหลักจะคล้ายคลึงกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ของประเทศไทย เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การจารกรรมข้อมูล การทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีบางมาตราที่แตกต่างไปจากพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ของไทยบ้าง เช่น บทบัญญัติเรื่องสื่อลามกของเด็กและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia iconประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่จะใช้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2008 (Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Transaction and Information: ITE Law) เป็นเครี่องมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและการถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกับของไทย เช่น การให้คำนิยามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การแทรกแซงและขัดขวางการทำงานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ เป็นต้น กฎหมายไซเบอร์บางฉบับของประเทศอินโดนีเซียยังให้ความคุ้มครองเรื่องสื่อลามกเด็กและการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียมีแผนที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (EU Convention on Cybercrime)เพื่อให้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao iconรัฐบาลลาวมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆในการดูแลและจัดการการพัฒนาและการใช้ ICT เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอาญา รวมไปถึงการก่อตั้ง LaoCERT (Lao Computer Emergency Response Team) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ประเทศลาวยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์แต่มีแผนที่จะร่างในเร็ววันนี้

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia iconประเทศมาเลเซียมีกฎหมายว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1997 (Computer Crimes Act 1997) ฐานความผิดต่างๆจะปรากฏอยู่ในหมวดที่ 2 ของกฎหมายดังกล่าวและจะคล้ายกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย รวมไปถึงการให้นิยามคำต่างๆด้วย บางมาตราจะแตกต่างไปจากกฎหมายของไทยบ้าง เช่น การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาเพื่อกระทำความผิดอื่นหรือสนับสนุนการกระทำความผิดอื่น จะต้องระวางโทษหนักขึ้น และมีข้อสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายนี้ว่า ผู้ใดที่มีหรือครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้มีหรือครอบครอง ให้ถือว่าผู้นั้นได้ข้อมูลดังกล่าวมาโดยมิชอบ ส่วนการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศมาเลเซียนั้นมีสถิติไม่สูงมากนัก

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar iconประเทศเมียนมาร์นั้น ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และยังไม่มีการกำหนดว่าจะมีการร่าง การเห็นชอบ และการบังคับใช้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม ประเทศเมียนมาร์ใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2004 (The Electronic Transactions Law of 2004) โดยมีกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติเป็นต้นแบบ นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังมีกฎหมายพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1996 (Computer Science Development Law 1996) ที่มุ่งพัฒนาและเผยแพร่ศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines iconประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 (Cybercrime Prevention Act of 2012) ฐานความผิดตามกฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์จะไม่ต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก ส่วนความแตกต่างก็มีบางประการ เช่น การได้มาซึ่งโดเมนเนมโดยไม่มีสิทธิหรือโดยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 ของประเทศฟิลิปปินส์ แต่ไม่มีบัญญัติในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยให้เป็นความผิด นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์ยังกำหนดให้การหมิ่นประมาทที่ทำในระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดต่างหากจากประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งต่างจากของประเทศไทยที่เป็นการตีความจากมาตรา 14 (1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore iconประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่มิชอบและความมั่นคงไซเบอร์ ค.ศ. 1993 (Computer Misuse and Cybersecurity Act of 1993) โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คือการป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาตและเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ฐานความผิดโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย เช่น การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่โทษทางอาญาตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ของสิงคโปร์นั้นจะรุนแรงกว่าของไทย เช่น ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนั้นระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (260,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ ในขณะที่โทษที่ระวางไว้สำหรับความผิดฐานดังกล่าวตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยคือ จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้ ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายแก้ไขกรอบกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ตเนชั่นและเพื่อกระตุ้นและคุ้มครองการทำธุรกิจ SME

กฎหมายประเทศไทย
Thailand icon- การเข้าถึงโดยมิชอบ (ม.5)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (ม.9)
- การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (ม.14)
- ความรับผิดของผู้ให้บริการ (ISP) (ม.15)
- การตัดต่อภาพบุคคลอันอาจทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง (ม.16)
www icon   Reference link.
กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam iconตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ เช่น กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายว่าด้วยการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประเทศเวียดนามได้เห็นชอบกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลไซเบอร์ (Law on Cyber-Information Security: LCIS) และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 นี้ กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรคมนาคมหรือทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการค้า และการป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นๆ

กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
asean map
Brunei iconNo description.

บรูไน
EIA

Indonesia icon

อินโดนีเซีย
EIA, SEA

Cambodia icon

กัมพูชา
EIA

Lao icon

ลาว
EIA, SEA

Mynmar iconNo description.

เมียนมา
EIA

Malaysia icon

มาเลเซีย
EIA

Philippines iconNo description.

ฟิลิปปินส์
EIA, EHIA

Thailand iconNo description.

ไทย
EIA, EHIA

Vietnam iconNo description.

เวียดนาม
EIA, SEA

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei iconNo description.

บรูไน
EIA

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia icon

กัมพูชา
EIA

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia icon

อินโดนีเซีย
EIA, SEA

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao icon

ลาว
EIA, SEA

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia icon

มาเลเซีย
EIA

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar iconNo description.

เมียนมา
EIA

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines iconNo description.

ฟิลิปปินส์
EIA, EHIA

กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam iconNo description.

เวียดนาม
EIA, SEA

ของติดตัวผู้โดยสารที่ไม่มีภาระต้องอากร
asean map
Brunei icon- 2 bottles of alcoholic beverages (liquor), 12 cans of beer
- Every cigarette enter this country must be declared and duty must be paid at B$0.25 per stick.


www icon   Reference link.

บรูไน
2 bottles of alcoholic

Indonesia icon- tobacco products (no limitations for diplomats): 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of tobacco;
- 1 litre of liquor;


www icon   Reference link.

อินโดนีเซีย
1 liter of liquor

Cambodia icon- Cigarette not exceeding 200 cigarettes, Cigar not exceeding 50 Cigars or Tobacco not exceeding 200 grams
- All kinds of alcohol not exceeding 2 liters


www icon   Reference link.

กัมพูชา
Liquor <2 liter

Lao icon- 1 liters of sprits and 2 liters of wine
- 200 cigarettes or 50 cigars or 250 grams of tobacco


www icon   Reference link.

ลาว
Sprits <1 liter

Mynmar icon- Varieties of liquor not more than 2 litres
- Not more than 400 cigarettes. Not more than 50 cigars. Pipe tobacco not more than 250 gm


www icon   Reference link.

เมียนมา
Liquor <2 liter

Malaysia icon- Wine/spirit/malt/liquor not exceeding 1 liter.
- Tobacco not exceeding 225 grams (equal to 200 sticks of cigarettes).


www icon   Reference link.

มาเลเซีย
Liquor <1 liter

Philippines icon- Cigarettes: two (2) reams. Tobacco: two (2) tins
- Liquor and/or wine: two (2) bottles


www icon   Reference link.

ฟิลิปปินส์
Liquor,Wine <2 bottles

Singapore icon- Alcohol: 1 liter of wine, 1 liter of spirits and 1 liter of beer; 2 liters of wine and 1 liter of beer; or 1 liter of wine and 2 liters of beer**
- Tobacco: All tobacco products must be declared upon arrival
**This duty free allowance does not apply to travelers arriving from Malaysia.


www icon   Reference link.

สิงคโปร์
Wine,Spirit,Beer <1 liter

Thailand icon- บุหรี่ไม่เกิน ๒๐๐ มวนหรือยาสูบไม่เกิน ๒๕๐ กรัมหรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน ๒๕๐ กรัม
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาตรไม่เกิน ๑ ลิตรwww icon   Reference link.

ไทย
1 liter of liquor

Vietnam icon- Cigarettes: 400 Cigars: 100 Tobacco: 100 gram
- Liquor: 1.5 liters


www icon   Reference link.

เวียดนาม
1.5 liter of liquor

ที่มา: กระทรวงการคลัง (ไทย)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei icon- 2 bottles of alcoholic beverages (liquor), 12 cans of beer
- Every cigarette enter this country must be declared and duty must be paid at B$0.25 per stick.www icon   Reference link.

บรูไน
2 bottles of alcoholic

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia icon- Cigarette not exceeding 200 cigarettes, Cigar not exceeding 50 Cigars or Tobacco not exceeding 200 grams
- All kinds of alcohol not exceeding 2 literswww icon   Reference link.

กัมพูชา
Liquor <2 liter

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia icon- tobacco products (no limitations for diplomats): 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of tobacco;
- 1 litre of liquor;www icon   Reference link.

อินโดนีเซีย
1 liter of liquor

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao icon- 1 liters of sprits and 2 liters of wine
- 200 cigarettes or 50 cigars or 250 grams of tobaccowww icon   Reference link.

ลาว
Sprits <1 liter

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia icon- Wine/spirit/malt/liquor not exceeding 1 liter.
- Tobacco not exceeding 225 grams (equal to 200 sticks of cigarettes).www icon   Reference link.

มาเลเซีย
Liquor <1 liter

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar icon- Varieties of liquor not more than 2 litres
- Not more than 400 cigarettes. Not more than 50 cigars. Pipe tobacco not more than 250 gmwww icon   Reference link.

เมียนมา
Liquor <2 liter

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines icon- Cigarettes: two (2) reams. Tobacco: two (2) tins
- Liquor and/or wine: two (2) bottleswww icon   Reference link.

ฟิลิปปินส์
Liquor,Wine <2 bottles

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore icon- Alcohol: 1 liter of wine, 1 liter of spirits and 1 liter of beer; 2 liters of wine and 1 liter of beer; or 1 liter of wine and 2 liters of beer**
- Tobacco: All tobacco products must be declared upon arrival
**This duty free allowance does not apply to travelers arriving from Malaysia.www icon   Reference link.

สิงคโปร์
Wine,Spirit,Beer <1 liter

กฎหมายประเทศไทย
Thailand icon- บุหรี่ไม่เกิน ๒๐๐ มวนหรือยาสูบไม่เกิน ๒๕๐ กรัมหรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน ๒๕๐ กรัม
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาตรไม่เกิน ๑ ลิตร

www icon   Reference link.

ไทย
1 liter of liquor

กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam icon- Cigarettes: 400 Cigars: 100 Tobacco: 100 gram
- Liquor: 1.5 literswww icon   Reference link.

เวียดนาม
1.5 liter of liquor

ประเทศใดบ้างในกลุ่มประเทศอาเซียนอนุญาตให้ทำแท้งถูกกฎหมาย
asean map
Brunei iconการทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่จะเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยสุจริตในการช่วยชีวิตผู้หญิง การทำแท้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี และหรือปรับ และการทำแท้งได้กระทำขึ้นเมื่อผู้หญิงนั้นตั้งครรภ์จนถึงช่วงเวลาที่สามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของบุตรซึ่งเป็นตัวอ่อนแล้ว (quick with child) ต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปีและปรับ

บรูไน
โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

Indonesia iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่ เหตุผลดังต่อไปนี้
1. เพื่อช่วยชีวิตแม่
2. หากการตั้งครรภ์เป็นผลมาจากการข่มขืนหรือการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง (แต่ต้องกระทําภายในหกสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์)
บุคคลใดโดยเจตนาให้การรักษาแก่หญิงหรือทําให้หญิงได้รับการบําบัดรักษา อันเป็นการให้เธอเข้าใจหรือเพิ่มความคาดหวัง ว่าการตั้งครรภ์อาจถูกยับยั้งจะต้องได้รับโทษจําคุกสูงสุด 4 ปี หรือปรับสูงสุด 3,000 รูเปียห์
หากผู้กระทําความผิดได้กระทําการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นอาชีพ หรือการกระทําความผิดจนเป็นนิสัย หรือเป็นแพทย์ หรือ หมอตําแย หรือเภสัชกร การลงโทษอาจเพิ่มขึ้นหนึ่งในสาม
หากพบว่าบุคคลนั้นกระทําความผิดในวิชาชีพของเขา เขาอาจถูกปลดออกจากวิชาชีพดังกล่าว

อินโดนีเซีย
โทษจําคุกสูงสุด 4 ปี

Cambodia iconผู้หญิงอาจทําแท้งได้ตามคําขอในช่วงสิบสองสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หลังจากระยะเวลานี้แล้วอนุญาตให้ทําแท้งได้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
(ก) หากมีความเป็นไปได้ที่การตั้งครรภ์จะพัฒนาไปอย่างผิดปกติ หรือหากการตั้งครรภ์ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของมารดา
(ข) หากทารกที่เกิดมาอาจเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หรือ
(ค) หากการตั้งครรภ์เกิดจากการข่มขืน ในกรณีเหล่านี้การทําแท้งต้องได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 หรือ 3 คน เฉพาะแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับอนุญาตให้ทําแท้ง และต้องได้รับความยินยอมจากหญิงตั้งครรภ์หลังจากอธิบายให้เธอทราบถึง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทําแท้ง
Lao iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่ เป็นการทําแท้งเพื่อรักษาชีวิตของหญิงนั้น ผู้ใดทําแท้งต้องได้รับโทษจําคุกตั้งแต่ 2-5 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 200,000 กีบถึง 5,000,000 กีบ
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดทําแท้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทําแท้งเป็นอาชีพประจํา และการทําแท้งนั้นส่งผลให้ สุขภาพของมารดาเสื่อมโทรมหรือเสียชีวิต ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 300,000 กีบ ถึง 10,000,000 กีบ
ผู้หญิงคนใดที่ถูกจับได้ว่าทําแท้งด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นกระทํามีโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 100,000 กีบถึง 500,000 กีบ

ลาว
โทษจําคุก 5 ปี ถึง 10 ปี

Mynmar iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่ โดยสุจริตเพื่อช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ บุคคลใดก็ตามที่ทําแท้งจะต้องรับโทษจําคุกสูงสุดสามปี และ /หรือชําระค่าปรับ ผู้หญิงที่ทําให้ตัวเองทําแท้งต้องรับโทษเช่นเดียวกัน

เมียนมา
โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

Malaysia iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ใดเต็มใจทําให้หญิงที่มีบุตรแท้งบุตร ต้องระวางโทษจําคุกซึ่งอาจขยายไปเป็นระยะเวลาถึงสามปี หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากหญิงนั้นตั้งครรภ์จนถึงช่วงเวลาที่สามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของบุตรซึ่งเป็นตัวอ่อนแล้ว (quick with child) ต้องระวางโทษจําคุกซึ่งอาจขยายออกไปเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปี และต้องระวางโทษปรับด้วย

มาเลเซีย
โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

Philippines iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ใดจงใจทําให้แท้ง ต้องได้รับโทษจําคุก โดยระยะเวลาการจําคุกแตกต่างกัน อาทิ ตั้งแต่ 12 ปีและหนึ่งวันจนถึง 20 ปี (reclusion temporal) ถ้ามีการใช้ความรุนแรงใดๆ กับหญิงตั้งครรภ์ บทลงโทษจําคุก 6 เดือน หรือ 1 วัน ถึง 6 ปี (prision Correccional) หากผู้หญิงคนนั้นยินยอม
Singapore iconการทําแท้งสามารถกระทําได้ เมื่อได้กระทําโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งดําเนินการตามคําขอของหญิงตั้งครรภ์และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหญิงนั้น ห้ามทําแท้ง หากการตั้งครรภ์เกิน 16 สัปดาห์ แต่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ เว้นแต่ การรักษาจะดําเนินการโดยแพทย์ที่ได้รับ อนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ห้ามทําแท้ง สําหรับการตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ เว้นแต่ ความจําเป็นเพื่อรักษาชีวิต หรือเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรง ถาวรต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงตั้งครรภ์
Thailand iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ให้หญิงที่ทําแท้งมีความผิด มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนผู้ที่ทําแท้งให้กรณีที่หญิงยินยอม มาตรา 302 กําหนดให้มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 305 วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่ตัวหญิงเองทําให้ตนเองแท้งลูก หรือยินยอมให้ผู้อื่นทําให้ ตนแท้งลูก และผู้ที่ทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ถ้าเป็นการกระทําของนายแพทย์ และเข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะหญิงหรือผู้ที่ทําให้หญิงแท้ง ก็ไม่มีความผิด
(1) จําเป็นต้องกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ

ต่อมามีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 ว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ที่กําหนดความผิดแก่หญิงทําให้ตนแท้งหรือ ยินยอมให้ผู้อื่นทําแท้งเป็นความผิดอาญานั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญแนะนําให้ปรับปรุงกฎหมายอาญาให้เข้ากับยุคสมัย ในปัจจุบัน

ไทย
โทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี

Vietnam iconผู้หญิงมีสิทธิทําแท้ง สิทธิในการได้รับการวินิจฉัยและการรักษาทางนรีเวช และการตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ และได้รับบริการทางการแพทย์เมื่อคลอดบุตรที่สถานบริการสุขภาพ ประเทศเวียดนามจัดให้มีบริการทําแท้งในระบบสุขภาพของเวียดนามสามระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ การตั้งครรภ์:
1.นานถึง 6 สัปดาห์ - การทําแท้งสามารถเกิดขึ้นได้ในคลินิกในบางจังหวัดหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดโดย บริการสาธารณสุขจังหวัด
2.ระหว่าง 6 ถึง 12 สัปดาห์ - ให้บริการทําแท้งที่สถานีอนามัยอําเภอ
3. ระหว่าง 6 ถึง 22 สัปดาห์ - ให้บริการทําแท้งที่โรงพยาบาลส่วนกลางและโรงพยาบาลจังหวัด
ที่มา: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ไทย)
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei iconการทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่จะเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยสุจริตในการช่วยชีวิตผู้หญิง การทำแท้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี และหรือปรับ และการทำแท้งได้กระทำขึ้นเมื่อผู้หญิงนั้นตั้งครรภ์จนถึงช่วงเวลาที่สามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของบุตรซึ่งเป็นตัวอ่อนแล้ว (quick with child) ต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปีและปรับ

บรูไน
โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia iconผู้หญิงอาจทําแท้งได้ตามคําขอในช่วงสิบสองสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หลังจากระยะเวลานี้แล้วอนุญาตให้ทําแท้งได้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
(ก) หากมีความเป็นไปได้ที่การตั้งครรภ์จะพัฒนาไปอย่างผิดปกติ หรือหากการตั้งครรภ์ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของมารดา
(ข) หากทารกที่เกิดมาอาจเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หรือ
(ค) หากการตั้งครรภ์เกิดจากการข่มขืน ในกรณีเหล่านี้การทําแท้งต้องได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 หรือ 3 คน เฉพาะแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับอนุญาตให้ทําแท้ง และต้องได้รับความยินยอมจากหญิงตั้งครรภ์หลังจากอธิบายให้เธอทราบถึง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการทําแท้ง

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่ เหตุผลดังต่อไปนี้
1. เพื่อช่วยชีวิตแม่
2. หากการตั้งครรภ์เป็นผลมาจากการข่มขืนหรือการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง (แต่ต้องกระทําภายในหกสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์)
บุคคลใดโดยเจตนาให้การรักษาแก่หญิงหรือทําให้หญิงได้รับการบําบัดรักษา อันเป็นการให้เธอเข้าใจหรือเพิ่มความคาดหวัง ว่าการตั้งครรภ์อาจถูกยับยั้งจะต้องได้รับโทษจําคุกสูงสุด 4 ปี หรือปรับสูงสุด 3,000 รูเปียห์
หากผู้กระทําความผิดได้กระทําการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นอาชีพ หรือการกระทําความผิดจนเป็นนิสัย หรือเป็นแพทย์ หรือ หมอตําแย หรือเภสัชกร การลงโทษอาจเพิ่มขึ้นหนึ่งในสาม
หากพบว่าบุคคลนั้นกระทําความผิดในวิชาชีพของเขา เขาอาจถูกปลดออกจากวิชาชีพดังกล่าว


อินโดนีเซีย
โทษจําคุกสูงสุด 4 ปี

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่ เป็นการทําแท้งเพื่อรักษาชีวิตของหญิงนั้น ผู้ใดทําแท้งต้องได้รับโทษจําคุกตั้งแต่ 2-5 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 200,000 กีบถึง 5,000,000 กีบ
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดทําแท้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทําแท้งเป็นอาชีพประจํา และการทําแท้งนั้นส่งผลให้ สุขภาพของมารดาเสื่อมโทรมหรือเสียชีวิต ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 300,000 กีบ ถึง 10,000,000 กีบ
ผู้หญิงคนใดที่ถูกจับได้ว่าทําแท้งด้วยตัวเองหรือให้ผู้อื่นกระทํามีโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี และถูกปรับตั้งแต่ 100,000 กีบถึง 500,000 กีบ


ลาว
โทษจําคุก 5 ปี ถึง 10 ปี

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ใดเต็มใจทําให้หญิงที่มีบุตรแท้งบุตร ต้องระวางโทษจําคุกซึ่งอาจขยายไปเป็นระยะเวลาถึงสามปี หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากหญิงนั้นตั้งครรภ์จนถึงช่วงเวลาที่สามารถรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของบุตรซึ่งเป็นตัวอ่อนแล้ว (quick with child) ต้องระวางโทษจําคุกซึ่งอาจขยายออกไปเป็นระยะเวลาถึงเจ็ดปี และต้องระวางโทษปรับด้วย

มาเลเซีย
โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่ โดยสุจริตเพื่อช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภ์ บุคคลใดก็ตามที่ทําแท้งจะต้องรับโทษจําคุกสูงสุดสามปี และ /หรือชําระค่าปรับ ผู้หญิงที่ทําให้ตัวเองทําแท้งต้องรับโทษเช่นเดียวกัน

เมียนมา
โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ใดจงใจทําให้แท้ง ต้องได้รับโทษจําคุก โดยระยะเวลาการจําคุกแตกต่างกัน อาทิ ตั้งแต่ 12 ปีและหนึ่งวันจนถึง 20 ปี (reclusion temporal) ถ้ามีการใช้ความรุนแรงใดๆ กับหญิงตั้งครรภ์ บทลงโทษจําคุก 6 เดือน หรือ 1 วัน ถึง 6 ปี (prision Correccional) หากผู้หญิงคนนั้นยินยอม

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore iconการทําแท้งสามารถกระทําได้ เมื่อได้กระทําโดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งดําเนินการตามคําขอของหญิงตั้งครรภ์และได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหญิงนั้น ห้ามทําแท้ง หากการตั้งครรภ์เกิน 16 สัปดาห์ แต่น้อยกว่า 24 สัปดาห์ เว้นแต่ การรักษาจะดําเนินการโดยแพทย์ที่ได้รับ อนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ห้ามทําแท้ง สําหรับการตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ เว้นแต่ ความจําเป็นเพื่อรักษาชีวิต หรือเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรง ถาวรต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงตั้งครรภ์

กฎหมายประเทศไทย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Thailand iconการทําแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 301 ให้หญิงที่ทําแท้งมีความผิด มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ส่วนผู้ที่ทําแท้งให้กรณีที่หญิงยินยอม มาตรา 302 กําหนดให้มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 305 วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่ตัวหญิงเองทําให้ตนเองแท้งลูก หรือยินยอมให้ผู้อื่นทําให้ ตนแท้งลูก และผู้ที่ทําให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ถ้าเป็นการกระทําของนายแพทย์ และเข้าเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะหญิงหรือผู้ที่ทําให้หญิงแท้ง ก็ไม่มีความผิด
(1) จําเป็นต้องกระทําเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น (2) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทําความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศ

ต่อมามีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2563 ว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ที่กําหนดความผิดแก่หญิงทําให้ตนแท้งหรือ ยินยอมให้ผู้อื่นทําแท้งเป็นความผิดอาญานั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญแนะนําให้ปรับปรุงกฎหมายอาญาให้เข้ากับยุคสมัย ในปัจจุบันไทย
โทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี

กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam iconผู้หญิงมีสิทธิทําแท้ง สิทธิในการได้รับการวินิจฉัยและการรักษาทางนรีเวช และการตรวจสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ และได้รับบริการทางการแพทย์เมื่อคลอดบุตรที่สถานบริการสุขภาพ ประเทศเวียดนามจัดให้มีบริการทําแท้งในระบบสุขภาพของเวียดนามสามระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ การตั้งครรภ์:
1.นานถึง 6 สัปดาห์ - การทําแท้งสามารถเกิดขึ้นได้ในคลินิกในบางจังหวัดหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดโดย บริการสาธารณสุขจังหวัด
2.ระหว่าง 6 ถึง 12 สัปดาห์ - ให้บริการทําแท้งที่สถานีอนามัยอําเภอ
3. ระหว่าง 6 ถึง 22 สัปดาห์ - ให้บริการทําแท้งที่โรงพยาบาลส่วนกลางและโรงพยาบาลจังหวัด

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
asean map
Thailand iconปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
และทำให้ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) จึงต้องมีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอำนาจตาม
“พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓” หรือ “Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020)” ซึ่งกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาคเอกชนและภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมและผลผูกพันตามกฎหมาย


www icon   Reference link.

ไทย
ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ไทย)
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศไทย
Thailand iconปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
และทำให้ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) จึงต้องมีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอำนาจตาม
“พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓” หรือ “Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020)” ซึ่งกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาคเอกชนและภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมและผลผูกพันตามกฎหมาย
www icon   Reference link.

ไทย
ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานคุณภาพน้ำ
asean map
Brunei iconไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำโดยตรง
Indonesia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 4 ประเภท โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ คือ น้ำใช้เพื่อบริโภค น้ำใช้เป็นวัตถุดิบในการบริโภค น้ำใช้ในการประมง ปศุสัตว์ และน้ำใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม
Cambodia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามประเภทแหล่งน้ำได้ 3 ประเภท ได้แก่
แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำชายฝั่ง
Lao iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ
Mynmar iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ
Malaysia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 5 ประเภท คือ แหล่งน้ำอนุรักษ์ แหล่งที่มีความอ่อนไหวต่อพันธ์ุสัตว์น้ำ แหล่งที่สัมผัสกับร่างกายคนได้ แหล่งที่ต้องคุมการบำบัดอย่างเข้มงวด แหล่งที่ใช้ด้านชลประทาน
Philippines iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำประกอบกับพื้นที่แหล่งน้ำ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อใช้ดื่มในลุ่มน้ำคุ้มครองตามธรรมชาติ แหล่งน้ำสำหรับนันทนาการที่สัมผัสร่างกายมนุษญ์ ฯลฯ
Singapore iconไม่กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ แต่มีมาตรฐานน้ำทิ้งที่เข้มงวดมาก
Thailand iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ

Vietnam iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei iconไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำโดยตรง

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามประเภทแหล่งน้ำได้ 3 ประเภท ได้แก่
แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำชายฝั่ง

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 4 ประเภท โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ คือ น้ำใช้เพื่อบริโภค น้ำใช้เป็นวัตถุดิบในการบริโภค น้ำใช้ในการประมง ปศุสัตว์ และน้ำใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 5 ประเภท คือ แหล่งน้ำอนุรักษ์ แหล่งที่มีความอ่อนไหวต่อพันธ์ุสัตว์น้ำ แหล่งที่สัมผัสกับร่างกายคนได้ แหล่งที่ต้องคุมการบำบัดอย่างเข้มงวด แหล่งที่ใช้ด้านชลประทาน

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำประกอบกับพื้นที่แหล่งน้ำ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อใช้ดื่มในลุ่มน้ำคุ้มครองตามธรรมชาติ แหล่งน้ำสำหรับนันทนาการที่สัมผัสร่างกายมนุษญ์ ฯลฯ

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore iconไม่กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ แต่มีมาตรฐานน้ำทิ้งที่เข้มงวดมาก

กฎหมายประเทศไทย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Thailand iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำกฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ

วิธีการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน
asean map
Brunei icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of Property
4. Fine
5. Whipping
6. Punishment from Shariah Penal Code Order, 2013 (i.e. death penalty, stoning to death, amputation of hand/foot)
Indonesia icon1. Capital punishment
2. Imprisonment
3. Fine
4. Four additional penalties (deprivation of certain rights, forfeiture of specific property, publication of judicial verdict)
Cambodia icon1. Imprisonment
2. Fine
3. Nineteen additional penalties (i.e. deprivation of certain rights, prohibition of certain activities, forfeiture of property)
Lao icon1. Public criticism
2. Re-education without deprivation of liberty
3. Deprivation of liberty (Imprisonment)
4. Death penalty
5. Five additional penalties (i.e. fine, forfeiture of items or properties)
Mynmar icon1. Death penalty
2. Transportion
3. Imprisonment
4. Fine
Malaysia icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Whipping
Philippines icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Fine
4. Additional penalties (i.e. Suspension from public office, the right to follow a profession; disqualification from the right of suffrage)
Singapore icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of property
4. Fine
5. Caning
Thailand icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Confinement
4. Fine
5. Forfeiture of property

Vietnam icon1. Warning
2. Fine
3. Non-custodial reform
4. Expulsion
ที่มา: กระทรวงยุติธรรม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.moj.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of Property
4. Fine
5. Whipping
6. Punishment from Shariah Penal Code Order, 2013 (i.e. death penalty, stoning to death, amputation of hand/foot)

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia icon1. Imprisonment
2. Fine
3. Nineteen additional penalties (i.e. deprivation of certain rights, prohibition of certain activities, forfeiture of property)

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia icon1. Capital punishment
2. Imprisonment
3. Fine
4. Four additional penalties (deprivation of certain rights, forfeiture of specific property, publication of judicial verdict)

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao icon1. Public criticism
2. Re-education without deprivation of liberty
3. Deprivation of liberty (Imprisonment)
4. Death penalty
5. Five additional penalties (i.e. fine, forfeiture of items or properties)

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Whipping

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar icon1. Death penalty
2. Transportion
3. Imprisonment
4. Fine

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Fine
4. Additional penalties (i.e. Suspension from public office, the right to follow a profession; disqualification from the right of suffrage)

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of property
4. Fine
5. Caning

กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam icon1. Warning
2. Fine
3. Non-custodial reform
4. Expulsion

ดูเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมด

news activity bullet ข่าวสารและกิจกรรม

meeting-2564
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 2/2564
2 กันยายน 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่านต่อ)
meeting-2564
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2564
19 สิงหาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่านต่อ)
cop3-2564
การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
1 เมษายน 2564
คณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ในคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบ (อ่านต่อ)
cop2-2564
การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
18 มีนาคม 2564
คณะทำงานจัดทำข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน ในคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้ร่วมกันพิจารณาความคืบหน้าของ (อ่านต่อ)
cop1-2564
การจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
15 มีนาคม 2564
คณะอนุกรรมการ​พัฒนา​ฐานข้อมูล​กฎหมายในกลุ่ม​อาเซียน​ ได้มีการดำเนินการจัดประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)​ เพื่อซักซ้อมการนำเข้าข้อมูล​กฎหมายอาเซียน​ในฐานข้อมูล​กฎหมาย​อาเซียน (อ่านต่อ)
operation 2564
การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
2 มีนาคม 2564
การดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้ตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนและคณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน (อ่านต่อ)
ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด