กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน


รายงานคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศอาเซียน
asean map
Brunei iconประเทศบรูไนฯ มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ค.ศ. 2007 (Computer Misuse Act 2007) ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วไม่แตกต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก แต่ตามกฎหมายดังกล่าวของบรูไนฯนั้นให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมบุคคลใดที่มีเหตุอันควรว่าน่าจะกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ
Indonesia iconประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่จะใช้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2008 (Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Transaction and Information: ITE Law) เป็นเครี่องมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและการถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกับของไทย เช่น การให้คำนิยามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การแทรกแซงและขัดขวางการทำงานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ เป็นต้น กฎหมายไซเบอร์บางฉบับของประเทศอินโดนีเซียยังให้ความคุ้มครองเรื่องสื่อลามกเด็กและการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียมีแผนที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (EU Convention on Cybercrime)เพื่อให้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์
Cambodia iconประเทศกัมพูชายังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้คือข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนมบนอินเทอร์เน็ต แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชากำลังร่างกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime Law) ซึ่งฐานความผิดตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยหลักจะคล้ายคลึงกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ของประเทศไทย เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การจารกรรมข้อมูล การทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีบางมาตราที่แตกต่างไปจากพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ของไทยบ้าง เช่น บทบัญญัติเรื่องสื่อลามกของเด็กและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
Lao iconรัฐบาลลาวมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆในการดูแลและจัดการการพัฒนาและการใช้ ICT เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอาญา รวมไปถึงการก่อตั้ง LaoCERT (Lao Computer Emergency Response Team) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ประเทศลาวยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์แต่มีแผนที่จะร่างในเร็ววันนี้
Mynmar iconประเทศเมียนมาร์นั้น ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และยังไม่มีการกำหนดว่าจะมีการร่าง การเห็นชอบ และการบังคับใช้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม ประเทศเมียนมาร์ใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2004 (The Electronic Transactions Law of 2004) โดยมีกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติเป็นต้นแบบ นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังมีกฎหมายพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1996 (Computer Science Development Law 1996) ที่มุ่งพัฒนาและเผยแพร่ศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย
Malaysia iconประเทศมาเลเซียมีกฎหมายว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1997 (Computer Crimes Act 1997) ฐานความผิดต่างๆจะปรากฏอยู่ในหมวดที่ 2 ของกฎหมายดังกล่าวและจะคล้ายกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย รวมไปถึงการให้นิยามคำต่างๆด้วย บางมาตราจะแตกต่างไปจากกฎหมายของไทยบ้าง เช่น การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาเพื่อกระทำความผิดอื่นหรือสนับสนุนการกระทำความผิดอื่น จะต้องระวางโทษหนักขึ้น และมีข้อสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายนี้ว่า ผู้ใดที่มีหรือครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้มีหรือครอบครอง ให้ถือว่าผู้นั้นได้ข้อมูลดังกล่าวมาโดยมิชอบ ส่วนการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศมาเลเซียนั้นมีสถิติไม่สูงมากนัก
Philippines iconประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 (Cybercrime Prevention Act of 2012) ฐานความผิดตามกฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์จะไม่ต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก ส่วนความแตกต่างก็มีบางประการ เช่น การได้มาซึ่งโดเมนเนมโดยไม่มีสิทธิหรือโดยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 ของประเทศฟิลิปปินส์ แต่ไม่มีบัญญัติในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยให้เป็นความผิด นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์ยังกำหนดให้การหมิ่นประมาทที่ทำในระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดต่างหากจากประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งต่างจากของประเทศไทยที่เป็นการตีความจากมาตรา 14 (1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
Singapore iconประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่มิชอบและความมั่นคงไซเบอร์ ค.ศ. 1993 (Computer Misuse and Cybersecurity Act of 1993) โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คือการป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาตและเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ฐานความผิดโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย เช่น การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่โทษทางอาญาตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ของสิงคโปร์นั้นจะรุนแรงกว่าของไทย เช่น ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนั้นระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (260,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ ในขณะที่โทษที่ระวางไว้สำหรับความผิดฐานดังกล่าวตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยคือ จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้ ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายแก้ไขกรอบกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ตเนชั่นและเพื่อกระตุ้นและคุ้มครองการทำธุรกิจ SME
Thailand icon- การเข้าถึงโดยมิชอบ (ม.5)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (ม.9)
- การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (ม.14)
- ความรับผิดของผู้ให้บริการ (ISP) (ม.15)
- การตัดต่อภาพบุคคลอันอาจทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง (ม.16)


www icon   Reference link.
Vietnam iconตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ เช่น กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายว่าด้วยการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประเทศเวียดนามได้เห็นชอบกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลไซเบอร์ (Law on Cyber-Information Security: LCIS) และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 นี้ กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรคมนาคมหรือทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการค้า และการป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นๆ
ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.mdes.go.th
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei iconประเทศบรูไนฯ มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ค.ศ. 2007 (Computer Misuse Act 2007) ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วไม่แตกต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก แต่ตามกฎหมายดังกล่าวของบรูไนฯนั้นให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับกุมบุคคลใดที่มีเหตุอันควรว่าน่าจะกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia iconประเทศกัมพูชายังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน ซึ่งที่มีอยู่ในขณะนี้คือข้อบังคับเกี่ยวกับการจดทะเบียนโดเมนเนมบนอินเทอร์เน็ต แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชากำลังร่างกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime Law) ซึ่งฐานความผิดตามร่างกฎหมายดังกล่าว โดยหลักจะคล้ายคลึงกับพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ของประเทศไทย เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การจารกรรมข้อมูล การทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีบางมาตราที่แตกต่างไปจากพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ของไทยบ้าง เช่น บทบัญญัติเรื่องสื่อลามกของเด็กและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia iconประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่จะใช้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2008 (Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Transaction and Information: ITE Law) เป็นเครี่องมือในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการและการถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกับของไทย เช่น การให้คำนิยามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ การแทรกแซงและขัดขวางการทำงานคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ เป็นต้น กฎหมายไซเบอร์บางฉบับของประเทศอินโดนีเซียยังให้ความคุ้มครองเรื่องสื่อลามกเด็กและการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียมีแผนที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ (EU Convention on Cybercrime)เพื่อให้กฎหมายธุรกรรมและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao iconรัฐบาลลาวมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ภาคส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ๆในการดูแลและจัดการการพัฒนาและการใช้ ICT เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอาญา รวมไปถึงการก่อตั้ง LaoCERT (Lao Computer Emergency Response Team) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ประเทศลาวยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์แต่มีแผนที่จะร่างในเร็ววันนี้

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia iconประเทศมาเลเซียมีกฎหมายว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1997 (Computer Crimes Act 1997) ฐานความผิดต่างๆจะปรากฏอยู่ในหมวดที่ 2 ของกฎหมายดังกล่าวและจะคล้ายกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย รวมไปถึงการให้นิยามคำต่างๆด้วย บางมาตราจะแตกต่างไปจากกฎหมายของไทยบ้าง เช่น การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาเพื่อกระทำความผิดอื่นหรือสนับสนุนการกระทำความผิดอื่น จะต้องระวางโทษหนักขึ้น และมีข้อสันนิษฐานเด็ดขาดตามกฎหมายนี้ว่า ผู้ใดที่มีหรือครอบครองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้มีหรือครอบครอง ให้ถือว่าผู้นั้นได้ข้อมูลดังกล่าวมาโดยมิชอบ ส่วนการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ของประเทศมาเลเซียนั้นมีสถิติไม่สูงมากนัก

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar iconประเทศเมียนมาร์นั้น ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และยังไม่มีการกำหนดว่าจะมีการร่าง การเห็นชอบ และการบังคับใช้เมื่อใด อย่างไรก็ตาม ประเทศเมียนมาร์ใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ค.ศ. 2004 (The Electronic Transactions Law of 2004) โดยมีกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติเป็นต้นแบบ นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังมีกฎหมายพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ. 1996 (Computer Science Development Law 1996) ที่มุ่งพัฒนาและเผยแพร่ศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines iconประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 (Cybercrime Prevention Act of 2012) ฐานความผิดตามกฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์จะไม่ต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยมากนัก ส่วนความแตกต่างก็มีบางประการ เช่น การได้มาซึ่งโดเมนเนมโดยไม่มีสิทธิหรือโดยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ. 2012 ของประเทศฟิลิปปินส์ แต่ไม่มีบัญญัติในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยให้เป็นความผิด นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวของประเทศฟิลิปปินส์ยังกำหนดให้การหมิ่นประมาทที่ทำในระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดต่างหากจากประมวลกฎหมายอาญาด้วย ซึ่งต่างจากของประเทศไทยที่เป็นการตีความจากมาตรา 14 (1) ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore iconประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่มิชอบและความมั่นคงไซเบอร์ ค.ศ. 1993 (Computer Misuse and Cybersecurity Act of 1993) โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คือการป้องกันข้อมูลคอมพิวเตอร์จากการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิได้รับอนุญาตและเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ฐานความผิดโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทย เช่น การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์โดยมิได้รับอนุญาต การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่โทษทางอาญาตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ของสิงคโปร์นั้นจะรุนแรงกว่าของไทย เช่น ความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนั้นระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (260,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ ในขณะที่โทษที่ระวางไว้สำหรับความผิดฐานดังกล่าวตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ของไทยคือ จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้ ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายแก้ไขกรอบกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ตเนชั่นและเพื่อกระตุ้นและคุ้มครองการทำธุรกิจ SME

กฎหมายประเทศไทย
Thailand icon- การเข้าถึงโดยมิชอบ (ม.5)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (ม.9)
- การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (ม.14)
- ความรับผิดของผู้ให้บริการ (ISP) (ม.15)
- การตัดต่อภาพบุคคลอันอาจทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง (ม.16)
www icon   Reference link.
กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam iconตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ เช่น กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฎหมายว่าด้วยการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประเทศเวียดนามได้เห็นชอบกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลไซเบอร์ (Law on Cyber-Information Security: LCIS) และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 นี้ กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรคมนาคมหรือทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลไซเบอร์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการค้า และการป้องกันไวรัสหรือซอฟต์แวร์อันตรายอื่นๆ

กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอาเซียน
asean map
Brunei iconNo description.

บรูไน
EIA

Indonesia icon

อินโดนีเซีย
EIA, SEA

Cambodia icon

กัมพูชา
EIA

Lao icon

ลาว
EIA, SEA

Mynmar iconNo description.

เมียนมา
EIA

Malaysia icon

มาเลเซีย
EIA

Philippines iconNo description.

ฟิลิปปินส์
EIA, EHIA

Thailand iconNo description.

ไทย
EIA, EHIA

Vietnam iconNo description.

เวียดนาม
EIA, SEA

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei iconNo description.

บรูไน
EIA

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia icon

กัมพูชา
EIA

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia icon

อินโดนีเซีย
EIA, SEA

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao icon

ลาว
EIA, SEA

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia icon

มาเลเซีย
EIA

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar iconNo description.

เมียนมา
EIA

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines iconNo description.

ฟิลิปปินส์
EIA, EHIA

กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam iconNo description.

เวียดนาม
EIA, SEA

ของติดตัวผู้โดยสารที่ไม่มีภาระต้องอากร
asean map
Brunei icon- 2 bottles of alcoholic beverages (liquor), 12 cans of beer
- Every cigarette enter this country must be declared and duty must be paid at B$0.25 per stick.


www icon   Reference link.

บรูไน
2 bottles of alcoholic

Indonesia icon- tobacco products (no limitations for diplomats): 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of tobacco;
- 1 litre of liquor;


www icon   Reference link.

อินโดนีเซีย
1 liter of liquor

Cambodia icon- Cigarette not exceeding 200 cigarettes, Cigar not exceeding 50 Cigars or Tobacco not exceeding 200 grams
- All kinds of alcohol not exceeding 2 liters


www icon   Reference link.

กัมพูชา
Liquor <2 liter

Lao icon- 1 liters of sprits and 2 liters of wine
- 200 cigarettes or 50 cigars or 250 grams of tobacco


www icon   Reference link.

ลาว
Sprits <1 liter

Mynmar icon- Varieties of liquor not more than 2 litres
- Not more than 400 cigarettes. Not more than 50 cigars. Pipe tobacco not more than 250 gm


www icon   Reference link.

เมียนมา
Liquor <2 liter

Malaysia icon- Wine/spirit/malt/liquor not exceeding 1 liter.
- Tobacco not exceeding 225 grams (equal to 200 sticks of cigarettes).


www icon   Reference link.

มาเลเซีย
Liquor <1 liter

Philippines icon- Cigarettes: two (2) reams. Tobacco: two (2) tins
- Liquor and/or wine: two (2) bottles


www icon   Reference link.

ฟิลิปปินส์
Liquor,Wine <2 bottles

Singapore icon- Alcohol: 1 liter of wine, 1 liter of spirits and 1 liter of beer; 2 liters of wine and 1 liter of beer; or 1 liter of wine and 2 liters of beer**
- Tobacco: All tobacco products must be declared upon arrival
**This duty free allowance does not apply to travelers arriving from Malaysia.


www icon   Reference link.

สิงคโปร์
Wine,Spirit,Beer <1 liter

Thailand icon- บุหรี่ไม่เกิน ๒๐๐ มวนหรือยาสูบไม่เกิน ๒๕๐ กรัมหรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน ๒๕๐ กรัม
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาตรไม่เกิน ๑ ลิตรwww icon   Reference link.

ไทย
1 liter of liquor

Vietnam icon- Cigarettes: 400 Cigars: 100 Tobacco: 100 gram
- Liquor: 1.5 liters


www icon   Reference link.

เวียดนาม
1.5 liter of liquor

ที่มา: กระทรวงการคลัง (ไทย)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei icon- 2 bottles of alcoholic beverages (liquor), 12 cans of beer
- Every cigarette enter this country must be declared and duty must be paid at B$0.25 per stick.www icon   Reference link.

บรูไน
2 bottles of alcoholic

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia icon- Cigarette not exceeding 200 cigarettes, Cigar not exceeding 50 Cigars or Tobacco not exceeding 200 grams
- All kinds of alcohol not exceeding 2 literswww icon   Reference link.

กัมพูชา
Liquor <2 liter

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia icon- tobacco products (no limitations for diplomats): 200 cigarettes or 25 cigars or 100 grams of tobacco;
- 1 litre of liquor;www icon   Reference link.

อินโดนีเซีย
1 liter of liquor

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao icon- 1 liters of sprits and 2 liters of wine
- 200 cigarettes or 50 cigars or 250 grams of tobaccowww icon   Reference link.

ลาว
Sprits <1 liter

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia icon- Wine/spirit/malt/liquor not exceeding 1 liter.
- Tobacco not exceeding 225 grams (equal to 200 sticks of cigarettes).www icon   Reference link.

มาเลเซีย
Liquor <1 liter

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar icon- Varieties of liquor not more than 2 litres
- Not more than 400 cigarettes. Not more than 50 cigars. Pipe tobacco not more than 250 gmwww icon   Reference link.

เมียนมา
Liquor <2 liter

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines icon- Cigarettes: two (2) reams. Tobacco: two (2) tins
- Liquor and/or wine: two (2) bottleswww icon   Reference link.

ฟิลิปปินส์
Liquor,Wine <2 bottles

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore icon- Alcohol: 1 liter of wine, 1 liter of spirits and 1 liter of beer; 2 liters of wine and 1 liter of beer; or 1 liter of wine and 2 liters of beer**
- Tobacco: All tobacco products must be declared upon arrival
**This duty free allowance does not apply to travelers arriving from Malaysia.www icon   Reference link.

สิงคโปร์
Wine,Spirit,Beer <1 liter

กฎหมายประเทศไทย
Thailand icon- บุหรี่ไม่เกิน ๒๐๐ มวนหรือยาสูบไม่เกิน ๒๕๐ กรัมหรือน้ำหนักรวมทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน ๒๕๐ กรัม
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาตรไม่เกิน ๑ ลิตร

www icon   Reference link.

ไทย
1 liter of liquor

กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam icon- Cigarettes: 400 Cigars: 100 Tobacco: 100 gram
- Liquor: 1.5 literswww icon   Reference link.

เวียดนาม
1.5 liter of liquor

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
asean map
Thailand iconปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
และทำให้ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) จึงต้องมีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอำนาจตาม
“พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓” หรือ “Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020)” ซึ่งกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาคเอกชนและภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมและผลผูกพันตามกฎหมาย


www icon   Reference link.

ไทย
ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ไทย)
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศไทย
Thailand iconปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
และทำให้ผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) จึงต้องมีการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยอำนาจตาม
“พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓” หรือ “Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020)” ซึ่งกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ภาคเอกชนและภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดประชุมและผลผูกพันตามกฎหมาย
www icon   Reference link.

ไทย
ประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานคุณภาพน้ำ
asean map
Brunei iconไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำโดยตรง
Indonesia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 4 ประเภท โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ คือ น้ำใช้เพื่อบริโภค น้ำใช้เป็นวัตถุดิบในการบริโภค น้ำใช้ในการประมง ปศุสัตว์ และน้ำใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม
Cambodia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามประเภทแหล่งน้ำได้ 3 ประเภท ได้แก่
แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำชายฝั่ง
Lao iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ
Mynmar iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ
Malaysia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 5 ประเภท คือ แหล่งน้ำอนุรักษ์ แหล่งที่มีความอ่อนไหวต่อพันธ์ุสัตว์น้ำ แหล่งที่สัมผัสกับร่างกายคนได้ แหล่งที่ต้องคุมการบำบัดอย่างเข้มงวด แหล่งที่ใช้ด้านชลประทาน
Philippines iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำประกอบกับพื้นที่แหล่งน้ำ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อใช้ดื่มในลุ่มน้ำคุ้มครองตามธรรมชาติ แหล่งน้ำสำหรับนันทนาการที่สัมผัสร่างกายมนุษญ์ ฯลฯ
Singapore iconไม่กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ แต่มีมาตรฐานน้ำทิ้งที่เข้มงวดมาก
Thailand iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ

Vietnam iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei iconไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำโดยตรง

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามประเภทแหล่งน้ำได้ 3 ประเภท ได้แก่
แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำชายฝั่ง

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 4 ประเภท โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ คือ น้ำใช้เพื่อบริโภค น้ำใช้เป็นวัตถุดิบในการบริโภค น้ำใช้ในการประมง ปศุสัตว์ และน้ำใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรม

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 5 ประเภท คือ แหล่งน้ำอนุรักษ์ แหล่งที่มีความอ่อนไหวต่อพันธ์ุสัตว์น้ำ แหล่งที่สัมผัสกับร่างกายคนได้ แหล่งที่ต้องคุมการบำบัดอย่างเข้มงวด แหล่งที่ใช้ด้านชลประทาน

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar iconอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำประกอบกับพื้นที่แหล่งน้ำ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อใช้ดื่มในลุ่มน้ำคุ้มครองตามธรรมชาติ แหล่งน้ำสำหรับนันทนาการที่สัมผัสร่างกายมนุษญ์ ฯลฯ

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore iconไม่กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ แต่มีมาตรฐานน้ำทิ้งที่เข้มงวดมาก

กฎหมายประเทศไทย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Thailand iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำกฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam iconกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำ

วิธีการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน
asean map
Brunei icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of Property
4. Fine
5. Whipping
6. Punishment from Shariah Penal Code Order, 2013 (i.e. death penalty, stoning to death, amputation of hand/foot)
Indonesia icon1. Capital punishment
2. Imprisonment
3. Fine
4. Four additional penalties (deprivation of certain rights, forfeiture of specific property, publication of judicial verdict)
Cambodia icon1. Imprisonment
2. Fine
3. Nineteen additional penalties (i.e. deprivation of certain rights, prohibition of certain activities, forfeiture of property)
Lao icon1. Public criticism
2. Re-education without deprivation of liberty
3. Deprivation of liberty (Imprisonment)
4. Death penalty
5. Five additional penalties (i.e. fine, forfeiture of items or properties)
Mynmar icon1. Death penalty
2. Transportion
3. Imprisonment
4. Fine
Malaysia icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Whipping
Philippines icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Fine
4. Additional penalties (i.e. Suspension from public office, the right to follow a profession; disqualification from the right of suffrage)
Singapore icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of property
4. Fine
5. Caning
Thailand icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Confinement
4. Fine
5. Forfeiture of property

Vietnam icon1. Warning
2. Fine
3. Non-custodial reform
4. Expulsion
ที่มา: กระทรวงยุติธรรม (ไทย)
เว็บไซต์ http://www.moj.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายประเทศบรูไน
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Brunei icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of Property
4. Fine
5. Whipping
6. Punishment from Shariah Penal Code Order, 2013 (i.e. death penalty, stoning to death, amputation of hand/foot)

กฎหมายประเทศกัมพูชา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Cambodia icon1. Imprisonment
2. Fine
3. Nineteen additional penalties (i.e. deprivation of certain rights, prohibition of certain activities, forfeiture of property)

กฎหมายประเทศอินโดนีเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Indonesia icon1. Capital punishment
2. Imprisonment
3. Fine
4. Four additional penalties (deprivation of certain rights, forfeiture of specific property, publication of judicial verdict)

กฎหมายประเทศลาว
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Lao icon1. Public criticism
2. Re-education without deprivation of liberty
3. Deprivation of liberty (Imprisonment)
4. Death penalty
5. Five additional penalties (i.e. fine, forfeiture of items or properties)

กฎหมายประเทศมาเลเซีย
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Malaysia icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Whipping

กฎหมายประเทศเมียนมา
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Mynmar icon1. Death penalty
2. Transportion
3. Imprisonment
4. Fine

กฎหมายประเทศฟิลิปปินส์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Philippines icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Fine
4. Additional penalties (i.e. Suspension from public office, the right to follow a profession; disqualification from the right of suffrage)

กฎหมายประเทศสิงคโปร์
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Singapore icon1. Death penalty
2. Imprisonment
3. Forfeiture of property
4. Fine
5. Caning

กฎหมายประเทศเวียดนาม
- ไม่พบข้อมูลกฎหมาย -
Vietnam icon1. Warning
2. Fine
3. Non-custodial reform
4. Expulsion

ดูเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมด

news activity bullet ข่าวสารและกิจกรรม

seminar63
การเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน เรื่อง ความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและวัฒนธรรม
18 กันยายน 2563
ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ได้มอบหมายให้นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน ในการหารือกับผู้แทนศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (อ่านต่อ)
boot camp
ปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง การบูรณาการข้อมูลกฎหมายกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัล
3 ตุลาคม 2561
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการปาฐกถาพิเศษและเสวนา เรื่อง “การบูรณาการข้อมูลกฎหมายกับการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในยุคดิจิทัล” (อ่านต่อ)
mou npru
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน และการจัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน”
17 มกราคม 2561
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” (อ่านต่อ)
activity soft opening
พิธีเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน asean-law.senate.go.th อย่างไม่เป็นทางการ
6 มิถุนายน 2560
คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (อ่านต่อ)
activity moj
ประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับจัดทำอินโฟกราฟิกด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
8 กันยายน 2559
ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในรูปแบบอินโฟกราฟิกร่วมกับกระทรวงยุติธรรม (อ่านต่อ)
ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด