กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

About of ASEAN legal database เกี่ยวกับ

 

asean member flagสมาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ทั้ง 10 ประเทศได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค สร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองกับมหาอำนาจและกลุ่มประเทศที่มีการรวมตัวกันในระดับภูมิภาคต่างๆ

ปัจจุบันประเทศไทยไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนด้านนิติบัญญัติของไทยที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับงานด้านกฎหมายและพันธกรณีต่างๆ ของอาเซียนที่กำลังจะมีผลกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินชีวิตของคนในสังคม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการฯ ได้ริเริ่มให้มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่างๆ ของอาเซียนไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติบัญญัติ sub-committee meeting รวมไปถึงการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน โดยได้รวบรวมและจัดกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่

  • รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน
  • ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน
  • กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียนนี้ ได้ถูกรวบรวมไว้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนได้

law book