กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of Contact detail ติดต่อ

 
หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
ท่านสามารถส่งความคิดเห็นหรือคำถามตามที่อยู่หรืออีเมล์ที่ให้ไว้นี้

คณะอนุกรรมการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0 2244 1500   (ดูแผนที่อาคารรัฐสภา)
อาคารสุขประพฤติ เลขที่ 499 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800   (ดูแผนที่อาคารสุขประพฤติ)

โทรศัพท์ 0 2831 9280   โทรสาร 0 2831 9268

Email: asean-law@senate.go.th