กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by ASEAN country กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน


กฎหมายภายในประเทศเมียนมา

Search  

# ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
3  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
4  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
6  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
7  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
8  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
9  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
10  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
12  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1330-03-255530-03-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
14  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1525-02-25573-06-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
16 11-0001-543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1730-04-254730-04-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
18  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
19  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
20  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
21  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
22  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
23  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2624-02-2015 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
27  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
28  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
29  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
30  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
31  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
32  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
33  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
34  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
35  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
36  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
37  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
38  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
39  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
40  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
41  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
43  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
44  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
45  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
46  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47  - View ref. 1
- View ref. translation 1
48  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
49  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
50  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
511-04-24211-04-2421- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
52  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
53  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
5413-12-246713-12-2467- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
551-10-24601-10-2460- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
56  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
57  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล

ทั้งหมด: 57 รายการ