กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ค.ศ. 1975 (ยกเลิกโดย มาตรา 123 กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ค.ศ. 2001)

ประเทศ บรูไน
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ค.ศ. 1975 (ยกเลิกโดย มาตรา 123 กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ค.ศ. 2001)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Investments Incentives Act, 1975 (Repealed by sec. 123 of the Investment Incentives Order, 2001)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายถูกยกเลิก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 1-05-2518
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เศรษฐกิจและการลงทุน
หมวดหมู่ย่อย: การลงทุน
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (บรูไน)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.eisohttp://www.eiso... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563