กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ประเทศ สิงคโปร์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Computer Misuse and Cybersecurity Act (CHAPTER 50A)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30-08-2536
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 30-08-2536
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดหมู่ย่อย: คอมพิวเตอร์
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://statuteshttp://statutes... (ภาษา: En)
    2) https://sso.agchttps://sso.agc... (ภาษา: En)

Download:
    (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563