กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฤษฎีกาว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฤษฎีกาว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Decree on Commercial Banks
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26-12-2006
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 26-12-2006
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: การค้าระหว่างประเทศ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (ลาว)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.bol.http://www.bol.... (ภาษา: En)
    2) http://www.mof.http://www.mof.... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6-11-2560