กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Electronic Transaction Law 2012
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ
ประเภทของกฎหมาย (ไม่ระบุ)
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน -
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ยังไม่ได้เลือกกลุ่มหมวดหมู่
หมวดหมู่ย่อย: ยังไม่ได้เลือกหมวดหมู่ใดๆ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://http://whttp://http://w...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: laotradeportal.gov.la
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5-01-2560