กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประเทศ เวียดนาม
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Criminal Procedure Code
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 26-11-2003
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: วิธีพิจารณา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.moj.http://www.moj.... (ภาษา: En)
    2) http://vbpl.vn/http://vbpl.vn/... (ภาษา: En)
    3) http://vbpl.vn/http://vbpl.vn/... (ภาษา: Vn)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25-06-2560