กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแรงงาน

ประเทศ เวียดนาม
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) ประมวลกฎหมายแรงงาน
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Labour Code 2012
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) BỘ LUẬT Lao động
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: แรงงาน
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
    2) https://www.ilohttps://www.ilo... (ภาษา: En)
    3) http://ljip.vn/http://ljip.vn/... (ภาษา: En)
    4) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: Vn)
    5) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30-04-2563