กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) -
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8-08-2527
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 9-08-2527
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: อุตสาหกรรม
หมวดหมู่ย่อย: อุตสาหกรรมการผลิต
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
    2) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26-12-2559