กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2008

ประเทศ อินโดนีเซีย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2008
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) The Law on information and Electronic Transaction 2008
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย (ไม่ระบุ)
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: ภาษีและรายได้
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (อินโดนีเซีย)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30-05-2560