กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1915 (ยกเลิกโดย มาตรา 62 กฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2006)

ประเทศ บรูไน
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1915 (ยกเลิกโดย มาตรา 62 กฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 2006)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Extradition Act, 1915 (Repealed by sec. 62 of Extradition Order, 2006)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายถูกยกเลิก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 9-12-2458
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: การใช้และตีความกฎหมาย
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (บรูไน)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.agc.http://www.agc.... (ภาษา: )
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563