กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Emergency Decree on Secondary Mortgage Finance Corporation B.E. 2540
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชกำหนด
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28-06-2540
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 29-06-2540
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เศรษฐกิจและการลงทุน
หมวดหมู่ย่อย: การลงทุน
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: En)
    2) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28-12-2559