กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยแรงงาน

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) LABOUR LAW (2006)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27-12-2006
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: แรงงาน
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (ลาว)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.ilp.http://www.ilp.... (ภาษา: La)
    2) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
    3) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: La)
    4) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26-02-2560