กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่สปป.ลาว

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและการคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่สปป.ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Entry-Exit and the Management of Foreigners in the Lao PDR
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ความมั่นคง
หมวดหมู่ย่อย: สัญชาติและการตรวจคนเข้าเมือง
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563