กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านและการสกัดกัน การฟอกเงิน และการสนับสนุนทุนให้แก่การก่อการร้าย

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านและการสกัดกัน การฟอกเงิน และการสนับสนุนทุนให้แก่การก่อการร้าย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: การต่อต้านการทุจริต คอรับชั่น
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563