กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยอาชีวศึกษา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Vocational Education
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຊີວະສຶກສາ (ສ້າງໃໝ້)
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การศึกษา
หมวดหมู่ย่อย: อาชีวศึกษา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
    2) http://laooffichttp://laooffic... (ภาษา: La)
    3) http://laooffichttp://laooffic... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5-05-2563