กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายด้วยความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายด้วยความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Biotechnology Safety Law
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ (ສ້າງໃໝ່)
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18-12-2013
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: อุตสาหกรรม
หมวดหมู่ย่อย: การจัดการอุตสาหกรรม
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5-05-2563