กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้ายการฉ้อราษฏร์บังหลวง

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการต่อต้ายการฉ้อราษฏร์บังหลวง
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Anti Corruption Laws
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18-12-2012
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: การต่อต้านการทุจริต คอรับชั่น
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563