กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับการวางผังเมือง

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายเกี่ยวกับการวางผังเมือง
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Urban Plan Law
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3-04-1999
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: โครงสร้างพื้นฐาน
หมวดหมู่ย่อย: อสังหาริมทรัพย์
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
    2) http:// (ภาษา: En)
    3) http://www.mof.http://www.mof.... (ภาษา: La)
    4) http://office.dhttp://office.d... (ภาษา: Th)
    5) http://office.dhttp://office.d... (ภาษา: Th)
    6) http://laooffichttp://laooffic... (ภาษา: La)
    7) http://laooffichttp://laooffic... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25-03-2564