กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยโรงจำนำ

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยโรงจำนำ
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Decree-on-paw
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂຮງຊວດຈໍາ
ประเภทของกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2-02-2002
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ธุรกิจ การค้าขาย
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10-02-2560