กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแรงงาน

ประเทศ ฟิลิปปินส์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) ประมวลกฎหมายแรงงาน
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) The Labor Code of the Philippines (Presidential Decree No. 442 of 1974).
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: แรงงาน
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
    2) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
    3) http://www.ilo.http://www.ilo.... (ภาษา: En)
    4) http://www.lawphttp://www.lawp... (ภาษา: En)
    5) http://www.lawphttp://www.lawp... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26-02-2560