กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

ประเทศ เมียนมา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Competition Law No. 9/2015
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) Pyidaungsu Hluttaw Law
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24-02-2015
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: การแข่งขันทางการค้า
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.burmhttp://www.burm... (ภาษา: Mm)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23-03-2560