กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2014

ประเทศ เมียนมา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2014
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law Amending the Electronic Transactions Law - Pyudaungsu Hluttaw Law No. 6
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25-02-2557
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 3-06-2557
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ธุรกรรมทางอิเล็ทรอนิกส์
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • ไม่ปรากฎผู้รักษาการ/ไม่มีผู้รักษาการ (เมียนมา)
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.burmhttp://www.burm... (ภาษา: Mm)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5-04-2560