กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2016

ประเทศ อินโดนีเซีย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ค.ศ. 2016
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Publications & Events Indonesian Electronic Information and Transactions Law Amended 15 DEC 2016Alert Kristo Molina Indonesian Electronic Information and Transactions Law Amended Law No. 19 of 2016 on the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electroni
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27-10-2559
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 25-11-2559
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ธุรกรรมทางอิเล็ทรอนิกส์
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http:// (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3-04-2560