กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน ค.ศ. 1960 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1981

ประเทศ บรูไน
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน ค.ศ. 1960 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1981
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Audit Act 1960 (as amended 1981)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
หมวดหมู่ย่อย: การตรวจสอบเงินแผ่นดิน
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) https://track.uhttps://track.u... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563