กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย ชื่อทางการค้า และการกระทำการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ค.ศ. 2002

ประเทศ กัมพูชา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย ชื่อทางการค้า และการกระทำการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ค.ศ. 2002
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition (2002)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20-02-2545
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 20-02-2545
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: En)
    2) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563