กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ. 2009 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประเทศ เวียดนาม
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ. 2009 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Intellectual Property, 2009 (amendment)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29-11-2552
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 1-01-2553
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: En)
    2) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: En)
    3) http://kenfoxlahttp://kenfoxla... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30-04-2563