กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ประเทศ ฟิลิปปินส์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Cybercrime Prevention Act of 2012 (Republic Act No. 10175)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12-09-2555
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 27-09-2555
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดหมู่ย่อย: คอมพิวเตอร์
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.offihttp://www.offi... (ภาษา: En)
    2) http://www.gov.http://www.gov.... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563