กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายภาษีและศุลกากร

ประเทศ ฟิลิปปินส์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายภาษีและศุลกากร
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Tariff and Customs Laws
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22-06-2500
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 1-07-2500
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: ศุลกากร
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.offihttp://www.offi... (ภาษา: En)
    2) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: En)
    3) http://www.ntrchttp://www.ntrc... (ภาษา: En)

Download:
    (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563