กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย ค.ศ. 2001

ประเทศ อินโดนีเซีย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย ค.ศ. 2001
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
ประเภทของกฎหมาย (ไม่ระบุ)
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 1-08-2544
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: En)
    2) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: Id)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13-06-2560