กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า ค.ศ. 2000

ประเทศ อินโดนีเซีย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า ค.ศ. 2000
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law No. 30 of December 20, 2000, regarding Trade Secret
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 20-12-2543
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การค้า การพาณิชย์
หมวดหมู่ย่อย: ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: En)
    2) http://www.wipohttp://www.wipo... (ภาษา: Id)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13-06-2560