กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ค.ศ. 2017

ประเทศ มาเลเซีย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ค.ศ. 2017
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Sexual Offences Against Children Act, 2017
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7-08-2560
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 7-07-2560
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: กฎหมายอาญา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.fedehttp://www.fede... (ภาษา: En)
    2) http://www.fedehttp://www.fede... (ภาษา: My)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-04-2563