กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์

ประเทศ กัมพูชา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยสุขภาพสัตว์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on animal health and production
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ច្បាប់ស្តីពី សុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เกษตรกรรม
หมวดหมู่ย่อย: ปศุสัตว์
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.maffhttp://www.maff... (ภาษา: Kh)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11-08-2560