กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการสถิติ (ปรับปรุง)

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการสถิติ (ปรับปรุง)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Statistics Law (Revised)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ຖິ​ຕິ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11-05-2017
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 11-05-2017
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ความมั่นคง
หมวดหมู่ย่อย: ความมั่นคง
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563