กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on the Protection of Electronic Data
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12-05-2017
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 12-05-2017
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดหมู่ย่อย: โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.laoghttp://www.laog... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563