กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการปกป้องคนไข้

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการปกป้องคนไข้
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Protecting Patients
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10-06-2010
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 10-06-2010
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การแพทย์และสาธารณสุข
หมวดหมู่ย่อย: การดูแลสุขภาพ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.mof.http://www.mof.... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563