กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Enterprises
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ວິສະຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9-11-2005
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 9-11-2005
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: กฎหมายปกครอง
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.mof.http://www.mof.... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563