กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยน้ำ และทรัพยากรแหล่งน้ำ

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยน้ำ และทรัพยากรแหล่งน้ำ
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Water and Water Resources
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ນໍ້າ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11-10-1996
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 11-10-1996
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ย่อย: ทรัพยากรธรณี
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.mof.http://www.mof.... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563