กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Criminal Procedure
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8-12-2017
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 22-12-2017
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: วิธีพิจารณา
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://laooffichttp://laooffic... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563