กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับปรับปรุง)

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับปรับปรุง)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Law on Value-Added Tax (Revise)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ)
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 4-12-2561
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: ภาษีและรายได้
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http:// (ภาษา: La)
    2) http://laooffichttp://laooffic... (ภาษา: La)
    3) http://laooffichttp://laooffic... (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4-05-2563