กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเภทของกฎหมาย พระราชกำหนด
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19-04-2563
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 19-04-2563
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: กฎหมายปกครอง
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.ratchttp://www.ratc... (ภาษา: Th)
    2) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: Th)
    3) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: En)

Download:
    (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: Pakawat Hemrachatanant, Legal Opinions and Translation Section, Foreign Law Division, Office of the
      - วันที่เผยแพร่: 20-04-2563

Download:
  
  - ภาษา: En
  - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22-04-2563