กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. ๒๐๑๓

ประเทศ เวียดนาม
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. ๒๐๑๓
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, 2013
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ประเภทของกฎหมาย (ไม่ระบุ)
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28-11-2556
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 1-01-2557
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมวดหมู่ย่อย: การใช้และตีความกฎหมาย
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://vbpl.vn/http://vbpl.vn/... (ภาษา: Vn)

Download:
    (ภาษา: Vn)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) http://constituhttp://constitu...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: International IDEA

Download:
  
  - ภาษา: En
  - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
  - แปลโดย: International IDEA
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5-05-2563