กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27-05-2562
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 28-05-2562
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: กฎหมายปกครอง
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) https://www.krihttps://www.kri... (ภาษา: Th)

Download:
    (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) https://www.etdhttps://www.etd...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22-05-2563