กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์ (สร้างใหม่) ปี 2019

ประเทศ ลาว
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์ (สร้างใหม่) ปี 2019
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) -
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຮູບເງົາ (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2019
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21-11-2562
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 10-12-2562
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดหมู่ย่อย: การบันเทิง
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://www.na.ghttp://www.na.g... (ภาษา: La)
    2) https://drive.ghttps://drive.g... (ภาษา: En)

Download:
    (ภาษา: La)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24-06-2563