กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

คำสั่งว่าด้วยค่าเเรงขั้นต่ำ

ประเทศ มาเลเซีย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) คำสั่งว่าด้วยค่าเเรงขั้นต่ำ
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Minimum Wages Order 2020 (P.U. (A) 5).
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) Perintah Gaji Minimum 2020
ประเภทของกฎหมาย คำสั่ง
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา -
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ -
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: แรงงานและสวัสดิการสังคม
หมวดหมู่ย่อย: การว่าจ้าง
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
    -
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) https://www.mohhttps://www.moh... (ภาษา: My)

Download:
    (ภาษา: My)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29-07-2563