กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Emergency Decree on Disaster Insurance Promotion Fund, B.E. 2555
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26-01-2555
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 27-01-2555
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การเงิน การคลัง และภาษี
หมวดหมู่ย่อย: การประกันภัย
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) Reference link:
    1) EMERGENCY DECREEMERGENCY DECRE...
      - ภาษา: En
      - การรับรองสถานะการแปล: Unofficial
      - แปลโดย: the Office of the Council of State
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18-03-2562