กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช 2489 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช 2489 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) -
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) -
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23-04-2489
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 23-04-2489
เสาหลักประชาคมอาเซียน -
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: (ไม่ระบุกลุ่มหมวดหมู่)
หมวดหมู่ย่อย: (ไม่ระบุหมวดหมู่)
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30-11-2559