กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

Topic of ASEAN law detail กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียดของกฎหมาย

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ประเทศ ไทย
ชื่อกฎหมาย (ภาษาไทย) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ชื่อกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ) Administrative Procedure Act, B.E. 2539
ชื่อกฎหมาย (ภาษาถิ่น) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเภทของกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สถานะการบังคับใช้กฎหมาย มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14-11-2539
วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 13-05-2540
เสาหลักประชาคมอาเซียน
  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หมวดหมู่ หมวดหมู่หลัก: การปกครอง
หมวดหมู่ย่อย: หลักกฎหมาย
ผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • นายกรัฐมนตรี
ข้อมูลกฎหมาย (ต้นฉบับ) Reference link:
    1) http://web.krishttp://web.kris... (ภาษา: Th)
    2) http://app-thcahttp://app-thca... (ภาษา: Th)
    3) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: En)
    4) http://www.krishttp://www.kris... (ภาษา: En)
ข้อมูลกฎหมาย (ฉบับแปล) -
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18-03-2562